BIP

Sprawozdania finansowe za rok 2018r.

1.  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018r.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2018r.

4. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018r.