Epidemiologia

Do zadań Sekcji Epidemiologii należy w szczególności:

 • prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej;
 • prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowanie ognisk epidemicznych
  w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
 • aktualizacja planu postępowania przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne;
 • zbiorcze planowanie ilości i rodzajów szczepionek do realizacji Programu Szczepień Ochronnych dla powiatu niżańskiego;
 • prowadzenie nadzoru nad dostawą, warunkami przechowywania oraz dystrybucją preparatów szczepionkowych;
 • sporządzanie okresowych analiz, ocen, informacji, sprawozdań kwartalnych i rocznych
  z zakresu realizacji Programu Szczepień Ochronnych i stanu uodpornienia;
 • sprawowanie działań związanych z funkcjonowaniem systemu nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą Sentinel;
 • współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób odzwierzęcych i pasożytniczych oraz Państwową Inspekcją Farmaceutyczną;
 • realizacja programów profilaktycznych chorób zakaźnych przewidzianych do eliminacji;
 • uczestniczenie w szkoleniach tematycznych zewnętrznych w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w tym zakażeń szpitalnych;
 • przygotowywanie rocznej oceny sytuacji epidemiologicznej powiatu;
 • udział w działaniach w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem  masowych zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne oraz w przypadkach ataku bioterrorystycznego;
 • prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemiologicznych;
 • sporządzanie sprawozdań w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
 • obsługa systemów informatycznych, statystycznych i epidemiologicznych;
 • nadzór sanitarny nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie:
  1. procesów sterylizacji oraz monitoring wewnętrzny urządzeń sterylizacyjnych,
  2. procesów dezynfekcji,
  3. postępowania z odpadami niebezpiecznymi w miejscu ich wytwarzania,
  4. kontroli przestrzegania zasad higieny ogólnej oraz zasad profilaktyki zakażeń krwiopochodnych,