Higiena Dzieci i Młodzieży

Do zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy w szczególności:

 • kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:
  a) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach
  i innych placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach wyższych oraz
  w ośrodkach wypoczynku.
  b) higieny procesów nauczania
 • prowadzenie nadzoru nad warunkami higieniczno-zdrowotnymi placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
 • prowadzenie działalności zmierzającej do optymalnego rozwoju zdrowotnego dzieci
  i młodzieży poprzez badanie środowiska szkolnego;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz opracowywanie sprawozdań, ocen, informacji z zakresu nadzoru nad placówkami nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji