Higiena Dzieci i Młodzieży

Do zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy w szczególności:

  • nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,

  • dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:
    1. ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych,
    2. ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii;
  • nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.