Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Do zadań Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

  • uzgodnienie i opiniowanie w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
  • uzgodnienia projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • opiniowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
    i zdrowotnych;
  • uczestnictwo w dopuszczaniu do użytkowania obiektu budowlanego.