Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizuje następujące zadania:

 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób
  i promocji zdrowia w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych, zmierzających do zaznajomienia społeczności z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia oraz metod zapobiegania chorobom.
 • koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej
  i promocji zdrowia prowadzonej przez placówki systemu oświaty, podmioty wykonujące działalność leczniczą, środki masowego przekazu oraz inne podmioty, instytucje i organizacje.
 • wdrażanie, monitoring i ocena realizowanych działań z zakresu profilaktyki chorób
  i promocji zdrowia.
 • organizowanie, prowadzenie szkoleń i narad, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych.
 • opracowywanie materiałów edukacyjnych do realizowanych działań oraz dystrybucja materiałów.
 • współpraca z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, z organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi oraz komórkami merytorycznymi Powiatowej Stacji w ramach podejmowanych działań prozdrowotnych realizowanych na terenie powiatu.
 • podejmowanie inicjatyw w obszarze promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej zgodnie
  z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebami społeczności lokalnej.