Higiena Komunalna

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy w szczególności:

 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
   1. podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

  obiektów i środków transportu publicznego,

  1. obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
  2. miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
  3. obiektów usługowych;
 • nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej,

 • prowadzenie monitoringu kontrolnego i przeglądowego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:
  1. sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
  2. kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
  3. sporządzanie raportów i komunikatów,
  4. prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
  5. szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
  6. prowadzenie bazy danych Woda-Excel;
 • wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

 • nadzór nad basenami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach;

 • konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i metod uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i do celów rekreacyjnych,

 • opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
  1. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz w basenach,
  2. stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu niażańskiego;
 • zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych, badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji i wyników kontroli prowadzonych przez Oddział Laboratoryjny,

 • koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

 • wydawanie opinii sanitarnych dotyczących spełnienia wymogów pod względem sanitarnohigienicznym i technicznym dla pomieszczeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą celem ich rejestracji,

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków.