Higiena Pracy

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych,

 • nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy,

 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
  1. substancji chemicznych i ich mieszanin,
  2. produktów biobójczych,
  3. prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
  4. środków ochrony roślin,
  5. substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
  1. występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
  2. występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  3. stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  4. usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  5. bezpieczeństwa i higieny pracy w obiektach prowadzących prace z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w ramach zamkniętego użycia GMO,
  6. klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
 • nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH),

 • udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy,

 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych,

 • współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP).