Higiena Pracy

Do zadań Sekcji Higieny Pracy należy w szczególności:

 • kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej w niej wymienionych;
 • kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;
 • kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dn. dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczących prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wyprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej, w tym w postaci mieszaniny lub w wyrobie;
 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu detergenty obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • kontrola spełniania przez podmioty kontrolowane obowiązków, wynikających ze stosownych przepisów ustawy Prawo energetyczne;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach chorób zawodowych;
 • współpraca z innymi organami nadzorującymi warunki środowiska pracy;
 • uczestnictwo i koordynowanie działań promocji zdrowia w zakładach pracy;
 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność związaną z usuwaniem bądź zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych poprzez:
  1. prowadzenie działań rozpoznawczych i czynności kontrolnych w celu identyfikacji podmiotów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że wytwarzają lub wprowadzają do obrotu środki zastępcze,
  2. prowadzenie działań administracyjno-prawnych w trybie obowiązujących przepisów mając na celu znaczne zmniejszenie dostępności środków zastępczych,
  3. monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w celu ograniczenia zagrożeń jakie powodują środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne,
  4. prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących zagrożeń dla zdrowia i życia stwarzanych przez środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne,
  5. współpraca ze służbami, organami w zakresie procederów obrotu środkami zastępczymi