Higiena Żywności i Żywienia

Do zadań Sekcji ds. Higieny Żywności i Żywienia należy w szczególności:

  • nadzór nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego,
  • nadzór nad jakością zdrowotną żywności,
  • nadzór nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
  • koordynacja i prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, kosmetykami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością;
  • przygotowywanie projektów decyzji i czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w zakresie higieny żywności i żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością;
  • współpraca z innymi służbami kontrolnymi, m. in. Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Handlową, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspektorem Farmaceutycznym, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną, organami Izby Celnej, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Policją w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności;
  • podejmowanie i prowadzanie działań w sytuacjach zagrożenia, katastrof, masowych zatruć pokarmowych oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego;
  • realizowanie planu pobierania próbek do badania żywności w ramach Urzędowej kontroli i monitoringu.