INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJMOWANIA STANOWISK W SPRAWIE ZGODNOŚCI WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJMOWANIA STANOWISK W SPRAWIE ZGODNOŚCI WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

 W związku z problemami sygnalizowanymi przez środowisko inwestorskie branży budowlanej, dotyczącymi zawieszania biegów terminów na tzw. milczące załatwienie spraw, na podstawie art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku informuje, że na terenie powiatu niżańskiego w miarę możliwości, realizuje zadania wynikające
z art. 56 ustawy Prawo budowlane.

Zadania te są realizowane poprzez:

 • zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
 • wydanie zaświadczenia wskazującego, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie

wnosi sprzeciwu w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Jednakże do wniosku o zakończeniu i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego należy załączyć następujące dokumenty:

1)  informacje wskazujące na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazanie kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji będzie pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw – także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym;

2)  kompletną dokumentację w formie opisowej, graficznej bądź wizualnej (fotografie, nagrania wideo) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: psse.nisko@pis.gov.pl
w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub poprzez złożenie dokumentacji w wyznaczonym miejscu siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Wykaz dokumentów do przedłożenia do wglądu:

 1. projekt budowlany,
 2. decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o pozwoleniu na budowę,
 3. oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i przepisami,
 4. dziennik budowy,
 5. wynik badania wody pobranej z wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu,
 6. protokoły badań i sprawdzeń (w zależności od rodzaju obiektu):
  opinia o drożności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej,
  protokół pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej/ klimatyzacji,
  protokół z pomiarów natężenia oświetlenia
 7. atesty higieniczne na materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe.

Ponadto informuje się o konieczności zamieszczenia na wniosku zawiadomienia nr telefonu kontaktowego do Inwestora.

Powyższe działania pozwolą na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego.

This entry was posted in Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny. Bookmark the permalink.
""