IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

                                                                                                          Nisko, 2020-01-31

IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

 Organizatorem konkursu pt. „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych, które uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą również wziąć udział szkoły ponadpodstawowe, które nie realizują w/w programu.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursu polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dot. profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe należy przesłać do PSSE w Nisku w terminie do dnia 8 kwietnia 2020r.

Prace konkursowe będą ocenianie na trzech poziomach:

  • Powiatowym do 27 kwietnia 2020r.
  • Wojewódzkim do 13 maja 2020r.
  • Krajowym, komisja konkursowa na poziomie krajowym do dnia 26 maja 2020r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów.

Więcej informacji na stronie internetowej  www.szkolawolnaoduzywek.pl oraz www.gis.gov.pl

W załączeniu:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgoda na udział w konkursie oraz wykorzystanie wizerunku dziecka

This entry was posted in Konkursy. Bookmark the permalink.
""