Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Wymagania dotyczące organizacji placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452).
Zgodnie z § 2 rozporządzenia organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, zawierającego:
1. dane dotyczące organizatora wypoczynku,
2. informacje na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynku i liczby uczestników wypoczynku,
3. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy i kierownika wypoczynku,
4. informacje na temat ramowego programu wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku
5. informacje na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku,

Do zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w § 2 pkt 5 organizator wypoczynku dołącza:
1. W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187) – kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
2. W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach:
a) szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów,
b) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
3. W przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności wypoczynku organizowanego w formie biwaku:
a) szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek, w szczególności rozmieszczenia poszczególnych części: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia i sanitariatów,
b) kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającej spełnianie przez teren wymagań ochrony przeciwpożarowej;
4. W przypadku organizowania wypoczynku o charakterze wędrownym – mapę trasy ze wskazaniem terminu i miejsca noclegu.

Zgodnie z § 2 pkt 1 organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku, w wersji papierowej i formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku , począwszy od dnia 1 marca w przypadku wypoczynku letniego i od 1 października w przypadku wypoczynku zimowego, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.
Podczas kontroli uwagę zwraca się na:

Formy wyjazdowe wypoczynku:
1. Stan techniczno-sanitarny pomieszczeń / namiotów
2. Zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych
3. Limit miejsc w placówkach/ liczba osób w namiotach.
4. Zapewnienie odpowiedniej liczby urządzeń sanitarnych: -1 umywalka na 5 osób -1 miska ustępowa na 10 dziewcząt -1 miska ustępowa/1 pisuar na 20 chłopców -1 natrysk na 15 osób (obozy pod namiotami 1 oczko na 15 osób)
5. Dostęp do ciepłej bieżącej wody i środków higieny osobistej.
6. Sposób gromadzenia odpadów stałych.
7. Warunki do prowadzenia żywienia.

Formy w miejscu zamieszkania:
1. Stan techniczno-sanitarny pomieszczeń
2. Zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych
3. Zapewnienie odpowiedniej liczby urządzeń sanitarnych: -1 umywalka na 20 osób -1 miska ustępowa na 20 dziewcząt -1 miska ustępowa/1 pisuar na 30 chłopców
4. Dostęp do ciepłej bieżącej wody i środków higieny osobistej.
5. Warunki do prowadzenia żywienia

This entry was posted in Higiena Dzieci i Młodzieży. Bookmark the permalink.
""