III edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

Nisko, dnia 14.02.2019r.

III edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”

Organizatorem konkursu pt. „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą również wziąć udział szkoły ponadgimnazjalne, które nie realizują w/w programu.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dot. profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Prace konkursowe należy przesłać do PSSE w Nisku w terminie do dnia 15 kwietnia 2019r.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach:

  • powiatowym do 6 maja 2019 r. 
  • wojewódzkim  do 20 maja 2019 r.
  • krajowym, komisja konkursowa na poziomie krajowym do dnia 3 czerwca 2019 r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów.

Więcej informacji na stronie internetowej www.szkolawolnaoduzywek.pl oraz www.gis.gov.pl

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

–  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku –osoba pełnoletnia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka–osoba niepełnoletnia

This entry was posted in Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia. Bookmark the permalink.
""